menu
צור קשר עדויות מאמרים פרסום חדשות אודות דף הבית

ôåøîåìä ìôñåøéàæéñ ãó äáéú >> ôåøîåìä ééçåãéú ìèéôåì áôñåøéàæéñ

ôåøîåìä ééçåãéú ìèéôåì áôñåøéàæéñ

ôåøîåìä ééçåãéú ìèéôåì áôñåøéàæéñ

èéð÷èåøä ìôñåøéàæéñ

ùåøù àø÷èéåí ìàôä - (Burdock Root)
èåá áîéåçã ìðé÷åé åôéðåé îúëåú øòéìåú îï äâåó, äòìéí îùîùéí áèéôåì çéöåðé ìëì áòéåú äòåø.
äàø÷èéåí îáöò úäìéê àéðèðñéáé ùì ðé÷åé åèéäåø äâåó îøòìéí, äñãøä ùì éöéàåú (ëöîç îùìùì òãéï) åòã ìøîä ùì ÷øåí äúà – úåîê áôéðåé åäñòä ùì èå÷ñéðéí îäñáéáä äðåæìéú äáéðúàéú - àì îòøëú äìéîôä åäãí åîùí ìñéìå÷í îäâåó. äàø÷èéåí ðçùá ìöîç ëåìøèé, äîùôø ñôéâä áîòøëú äòéëåì, éòéì áîéåçã ìîöáéí ùì àðîéä åëï ìîçìåú ôø÷éí ãì÷úéåú äðâøîåú ò÷á òåîñ îèàáåìé. öîç äî÷åáì áéåúø áøôåàú äöîçéí äîåãøðéú áä÷ùø ùì ñéìå÷ øòìéí îäâåó áãøê èáòéú .

ãá÷ä æéôðéú – (Galium aparine)
îçæ÷ àú äëáã åëîð÷ä àú äãí
îùîù âí ì: áìåèåú ìéîôä îåâãìåú, Dysuria - ëàá áæîï îúï ùúï.
ãì÷ú åæéäåîéí áùìôåçéú åãøëé äùúï, àáðéí áëìéåú, àöéøú ùúï.
èåá ìãì÷ú ááìåèåú äìéîôä.
îåøéã ìçõ ãí,èåá ìäøæéä , îééîú åðôéçåéåú
òåæø ìôéáøåîéàìâéä åìëàáé ôø÷éí - âàåè
ñøèï - ùã ,ìå÷îéä.

ñ÷åèìøéä (Scutelaria Laterifora)
àðèé-á÷èøéàìé, îåøéã çåí, îåøéã ìçõ ãí, îçèà, îîøéõ ééöåø îøä åäôøùúä,îøâéò, ðåâã àìøâéä, ðåâã ãì÷ú.
ìöîç äùôòä îøâéòä åîçæ÷ú òì îòøëú äòöáéí, äî÷ìä àú ääúîåããåú òí îöáé îúç ðôùé åçøãä. äöîç îúàéí áîéåçã ìùéîåù áîöáé îúç åìùéëåê ëàáéí, ìøáåú ëàáé øàù äðåáòéí îîöáéí àìä.
ôòéìåúå ðåâãú çøãä, îøâéòä, àðèé ñôæîåèéú. öîç æä îúàéí ìèéôåì áçøãåú, äéôøà÷èéáéåú áéìãéí, àôéìôñéä åùàø áòéåú äåáìä çùîìéú áîåç.


úìúï àãåí – (Red clover)
öîç æä ôòéìåú àðèé ñøèðéú, ôéèåàñèøåâðéú þþ(îåðò úåôòåú âéì äîòáø), öîç îèäø ãí, îëéì àðèé àå÷ñéãðèéí îîùôçú èå÷åôøåìéí (îùôçú åéèîéðé þEþ), îëéì ùôò åéèîéðéí åîéðøìéí: åéèîéï þCþ, ñéãï, øåí, þîâðæéåí, àùìâï, ñéìé÷ä, þB1ýþ, þB3ýþ, ëåìéï, àéæåôìáåðéí.
öîç úìúï àãåí îâáéø àú úðâåãú äâåó ìîçìåú áòì ôòéìåú äàðèé á÷èøéàìéú îëéì ëîåú âãåìä øëéáéí úæåðúééí çùåáéí, îäååä öîç æä äùìîä çéåðéú áèéôåì áîçìåú îîåùëåú.
éòéì ìèéôåì áëì áòéåú äòåø - à÷ðä, à÷æîä, ôñåøéàæéñ.
îðåôàåæä / âéì äîòáø - îôçéú âìé çåí .
îèôì ááòéåú ä÷ùøåú áîçæåø äçåãùé.
ùéòåì, áøåðëéè åòååéúåú áîòøëú äðùéîä.
äôçúú øîåú äëåìñèøåì.


òìé ðééí
äðéí éòéì ìñéìå÷ øòìéí îùîù ìèéôåì áãì÷åú òåø îñåéîåú.ëåìì ôñåøéàæéñ
òõ äðééí äâãì áäåãå îùîù àú äøôåàä ääåãéú îàåú ùðéí ìèéôåì åçéèåé îæäîéí ùåðéí áäí ôèøéåú åçééã÷éí ùåðéí åðôåõ ìèéôåì áëéðéí áäåãå. ôòéìåú äðééí äåëçä åðîöàä éòéìä áîéåçã ìçéñåì äëéðéí åáéöé äëéðéí úåê ôø÷ æîï ÷öø. äòìéí òåæøéí ìîòøëú äòéëåì åìçéæå÷ äëáã. çìéèä îï äòìéí îùîùú ìèéôåì áøéàåú åìäåøãú øîú äñåëø áãí àöì çåìé ñëøú. îøôàéí äåãééí îëéðéí çáéùåú å÷åîôøñéí îòìé ðéí ìèéôåì áîçìåú òåø ùåðåú, ôøåð÷ìéí àáöñéí, ëéáéí åà÷æîä.

á÷áå÷ ÷èï : 50 î"ì
îçéø ìá÷áå÷ : 150 ù"ç

îçéø ìùìåùä á÷áå÷éí : 400 ù"ç

îéðåï : 3 îæìôéí ôòí áéåí ááå÷ø òì ÷éáä øé÷ä .
** éöøï : îòáãåú ã"ø áï ñéîåï.îåöøéí ÷ùåøéí :
èéð÷èåøä ðâã ãì÷åú ÷ùåú

òøëä èéôåìéú ðâã ñøèï

èéð÷èåøä ìäîñú àáðéí áëéñ äîøä

èéð÷èåøä ðâã äâãìä ùôéøä ùì áìåèú äòøîåðéú - ôøåñèèäá÷ù ééòåõ òì äîåöø - çéðí äæîï îåöø

÷ðä îåöø òëùéå
בית טבע - מיטב
search engine by freefind
למעי רגיז / רגיש
גזים
צרבות
דלקת קיבה
דלקת תריסריון
גסטריטיס
הליקובקטר פילורי
בעיות עיכול שונות
לעיכול אחרי ארוחה כבדה
לקלקול קיבה

לחץ כאן לפרטים
הרבל אקספרטס - herbal experts
ריניומקס - חיזוק חיסוני - מחלת הנשיקה - שלבקת חוגרת
בריזטק - לבעיות נשימה , סטרפטוקוק , שיעול כרוני , ליחה
מגנו-סופט-מגנזיום ספריי - לשימוש חיצוני
רדמקס - למערכת חיסון ואנמיה
קלירמקס- ניקוז לימפתי
הוטמקס - דיאטה ושריפת שומנים
טיפול בקנדידה - פיטרוקנדי
טיפול בהליקובקטר - הליקומת
טיפול באבני כיס מרה - גלסטון
טיפול בעצירות כרונית - ק.ק מקס
טיפול בסטרס - אדפטומקס
טיפול ב קשב וריכוז - חישובית
טיפול בפרוסטטה מוגדלת - ערמונקי
טיפול בדלקות וכאבים - קולפייר
טיפול בערמונית מוגדלת בקפסולות - פ.פ מקס
פאו דה ארקו אקסטרקט
דיגסון - גזים וצרבת
גו.הי.פי - לדיכאון
הרקולס - לחשק מיני וזקפה
גלולס - לטיפול בסוכרת
גו היי - טיפול בחרדות | דיכאון | סטרס בכמוסות
טיורקס - טיפול בקנדידה | פרזיטים | וירוסים | חיידקים בכמוסות
 
מוצרי חברת ננו-טבע
המקור
פמיקס - איזון הורמונלי לנשים
מינרול - לנשירת שיער
מורינגה ננו נוזלית
פלוריל - נגד פרזיטים ותולעים
 
מוצרים ייחודיים מבוססי פטריות קיסר
טיפול בשילשול כרוני מתמשך או בעצירות Meigui
אורל ליקוויד - טיפול בשלבקת חוגרת - וירוסים וחיידקים
Liuwei Cha - תה פואר לשיפור תפקודי הקיבה והמעיים
לינצ'י - לבעיות קשב וריכוז
פוהו לב קריסטלי
פוהו לירידה במשקל
הסידן הנספג בעולם
פוהו ניקוי רעלים
חגורות מגנטיות - אבני חן ומינרלים
בדיקת ברפואת תדרים - ביו-טסט
רפואת תדרים - לידומד ביו
פורמולות למערכת העיכול
פורמולה ייחודית לטיפול במעי רגיז
טינקטורה - נגד הליקובקטור פילורי
פורמולה ייחודית בלעדית נגד פרזיטים וטפילים ודלקות מעיים
ערכה לטיפול בפרזיטים - טפילים - טפילי מעיים
פורמולה לטיפול בעצירות כרונית
ערכה טיפולית למעי רגיז
פורמולה לטיפול בטחורים - טחורים מדממים וטחורים אשר דורשים ניתוח
טיפול בטחורים משחה טבעית לטיפול בטחורים
ערכה טיפולית להליקובקטר פילורי
ערכה טיפולית נגד קנדידה על בסיס טינקטורה
ערכה לטיפול בקנדידה ואגינלית - פטריה בנרתיק
ערכה לפירוק אבנים בכיס המרה ללא ניתוח
פורמולות לבעיות עור
לומינס - תחליף לבוטוקס , נגד קמטים ואקנה
אורטיקריה (חרלת /סרפדת/HIVES /Urticaria)
ערכות לבעיות אוטואימוניות
פורמולה לבלוטת התריס והאדרנל - אנטי-סטרס
ערכה טיפולית לזאבת
פיברומיאלגיה | Fibromyalgia - ערכה טיפולית
ערכה טיפולית לפרקינסון - טיפול בפרקינסון
ערכה לטיפול בטרשת נפוצה
פורמולות ומוצרים אנטי ויראליים
פורמולה ייחודית לטיפול בוירוסים - נגיפים - הרפס זוסטר , מחלת הנשיקה
ערכה לטיפול במחלת הנשיקה - נגיף אפשטיין בר
פורמולות ומוצרים אנטי דלקתיים
פורמולה נגד כאבים - COOL-FIRE
תמצית מומיו טהור
פורמולה ייחודית לטיפול בגאוט
פורמולות ומוצרים נגד סוכרת , מחזור דם וכלי דם
ליקוריץ - מניעה וטיפול בטרשת עורקים , סוכרת , לחץ דם
פורמולות ומוצרים שונים להורדה במשקל ודיאטה
קפה להרזיה - ג'ביטה
פורמולות לפוריות האשה והגבר
פ פ מקס- לפרוסטטה מוגדלת
פורמולה ייחודית לטיפול באין אונות
ערכה לטיפול בפוריות הגבר , איכות וכמות הזרע
סרונין - לשיפור התפקוד המיני - לגברים
ערכה לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית - פרוסטטה מוגדלת
פורמולה נגד אין אונות ובעיות זקפה
פורימור - שיפור איכות וכמות הזרע הגברי
פורמולות לקשב וריכוז / היפראקטיביות
קפה לקשב וריכוז - אנרגיה - ג'ביטה
פורמולה ייחודית לטיפול בקשב וריכוז
קורולול לילדים - לבעיות קשב וריכוז
קורולול למבוגרים - לבעיות קשב וריכוז
דיכאון / בעיות שינה
פורמולה ייחודית לטיפול בדיכאון
דיפרסון - לצאת מהדיכאון
ויטמינים / מינרלים / צמחי מרפא
אנטיאייג'ינג - הטוב בעולם FINITI
תה פאו דארקו - אנטי סרטני - נגד זיהומים ודלקות
Kelp- ניקוי רעלים וחיזוק מערכת החיסון
ספירולינה - חיזוק המערכת החיסונית - ניקוי רעלים ואנרגיה
סלניום - חיזוק המערכת החיסונית
מורינגה - לחיזוק המערכת החיסונית
חומצה אלפא ליפואית - R-ALA - R-Lipoic-Acid
Coenzyme Q10 (Ubiquinol-Kaneka's QH) - קיו10
קריאטין – CREATINE Kre-Alkalyn
שמן כבד של דג קוד נורבגי (Cod Liver Oil)
b12 methylcobalamin 5000mcg מתילקובלמין
כלורלה - ניקוי רעלים - chlorella
גוטו קולה - צמח דלקות המפרקים
ויטמין C באבקה - Vitamin C Powder
אומגה 3 טבעונית , צמחית מצמח המרווה
מוצרים ייחודיים אחרים
בדיקה במכשיר ביו-טסט
מכשיר לידומד - בדיקות לא פולשניות
הדמיה תרמוגרפית רפואית
Bio Zen – הגנה מפני קרינה אלקטרומגנית - לטלפון הסלולרי
HELO - הצמיד ששומר עליך - בודק ECG וסוכר
VidaCell - וידהסל
מכשיר WATER RELAX
Powerstrip - מדבקה נגד כאבים כרוניים חזקים - לפיברומיאלגיה
Laminine ® למנין FGF וחומצות אמינו ממקור טבעי
BHIP- purple caps AC-11 הקפסולות הסגולות
מי כסף - תחליף לאנטיביוטיקה - טבעי
פדים עם צ'יפ לאיזור האינטימי לאשה ולגבר
טיפול בסרטן

מוצרים לחיזוק מערכת העיכול
מוצרים לחיזוק מערכת המעי
מוצרים לחיזוק מערכת הדם והלימפה
מוצרים לחיזוק מערכת העצבים
מוצרים לחיזוק מערכת החיסון
מוצרים לחיזוק מערכת הנשימה
מוצרים לחיזוק מערכת השתן
מוצרים לחיזוק מערכת הבלוטות
מוצרים לחיזוק מערכת השלד והעצמות
מוצרים החיוניים לשהילה על
בריאות תקינה ומניעת מחלות
נוגדי חימצון - אנטי אוקסידנטים
מוצרים לחיזוק מערכת העור והשיער
תוספי תזונה - מוצרי הרזייה
תוספי תזונה - מוצרי ילדים
מוצרים כלליים
instantly ageless jeunesse
לומינס - תחליף לבוטוקס ,
נגד קמטים ואקנה


lumiesce

בדיקה במכשיר ביוטסט


בית טבע בריאות
footer

טבע קליני - 077-5061500
טבע קליני , - תחליף לרטלין , טיפול בפיברומיאלגיה , אטופיק דרמטיטיס , טיפול במעי רגיז , זאבת , טיפול בפסוריאזיס , פרוסטטה ערומונית מוגדלת , גאוט , אבנים בכיס המרה , דלקת פרקים , הליקובקטר , חיידק הליקובקטר פילורי, אימפוטנציה , קנדידה , פטריה ואגינלית. טיפול בקנדידה
*כל הזכויות שמורות "לטבע קליני" ,אין להעתיק או לשכפל ללא אישור מנהלי האתר.
*ערכת מוצרים אינה מצהירה על "ריפוי" כל שהוא, אלא על טיפול בלבד.
*חלק גדול מהמוצרים בערכות כשרים.
*כל המוצרים בערכה הם מבוססי צמחים ובאישור משרד הבריאות.
*אנחנו מכבדים את הפרטיות שלכם ולא נמסור הפרטים שלכם לאף גורם או צד שלישי.
*דוא"ל : b.10teva@gmail.com
*ניתן לרדת מרשימת תפוצה בכל עת.